• thạch cao chống cháy

Thẻ: thạch cao chống cháy

  • THÔNG TIN THAM KHẢO QUY CHUẨN 06:2022

    PHỤ LỤC F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu   MỤC F.2 DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP Bảng F.3 – Dầm bê tông cốt thép Đặc điểm Giá trị nhỏ nhất của thông số, mm, để bảo đảm giới hạn chịu lửa R 240 R 180 R 120 R […]
    Xem thêm
0246 295 6498
0975 3555 68