• CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ

VỮA CHỐNG CHÁY VMC

 

VỮA CHỐNG CHÁY THẠCH CAO & PUMICE

 

CHỨNG NHẬN ISO 9001

ISO 9001:2015

 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Profile sản phẩm (Việt)                 Profile sản phẩm (Eng)

THẠCH CAO VMC-TC120

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Chứng nhận vật liệu xây dựng

 

PUMICE VMC-PUMI120

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Chứng nhận vật liệu xây dựng

 

VỮA CHỐNG CHÁY VERMICULITE & PERLITE

CHỨNG NHẬN ISO 9001 VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI CỦA CỤC PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY

ISO 9001:2015                              Công văn 1265 Cục PCCC

 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Profile sản phẩm (Việt)                    Profile sản phẩm (Eng)

 

VERMICULITE VMC-VF120

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐỐT

Kết quả thí nghiệm LAS vữa VMC-VF120                        Chứng nhận vật liệu xây dựng

 

VERMICULITE VMC-VF180

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐỐT

Kết quả thí nghiệm LAS Vữa VMC-VF180                        Chứng nhận vật liệu xây dựng

 

HICOTE ET VERMICULITE

ASTM (84-605)                   ASTM (736-759-760-761)                   ASTM (859-937)

 

 

0246 295 6498
0975 3555 68