• CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ

VỮA CHỐNG CHÁY VMC

ISO 9001:2015                    TÀI LIỆU KỸ THUẬT (Profile)

 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI CỦA CỤC PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY

CÔNG VĂN 1265 CỤC PCCC

Kết quả thí nghiệm LAS Vữa VMC-VF180                             Kết quả thí nghiệm LAS vữa VMC-VF120

 

VERMICULITE VMC – VF120

CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

VERMICULITE VMC – VF180

CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

HICOTE ET VERMICULITE (ASTM)

ASTM E84 (HICOTE ET VERMICULITE)           ASTM E605 (HICOTE ET VERMICULITE)          ASTM E736 (HICOTE ET VERMICULITE)

ASTM E759 (HICOTE ET VERMICULITE)          ASTM E760 (HICOTE ET VERMICULITE)          ASTM E761 (HICOTE ET VERMICULITE)

ASTM E859 (HICOTE ET VERMICULITE)         ASTM E937 (HICOTE ET VERMICULITE)

 

 

0246 295 6498
0975 3555 68